- اخبار

حمایت حوزه هنری مازندران از هنرمندان در ایام کرونا رئیس حوزه هنری مازندران از کمک این مرکز همگام با سایر مراکز فرهنگی در حمایت از هنرمندان در روزهای کرونایی خبر داد.

حمایت حوزه هنری مازندران از هنرمندان در ایام کرونا
رئیس حوزه هنری مازندران از کمک این مرکز همگام با سایر مراکز فرهنگی در حمایت از هنرمندان در روزهای کرونایی خبر داد.